ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์ จัดกรรมส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2553

ประวัติ กศน.อำเภอสระโบสถ์

ชื่อสถานศึกษา
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสถ์ ตั้งอยู่ร่วมกับอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์ เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15240 โทรศัพท์ 036 – 439125 โทรสาร 036 – 439125

ประวัติความเป็นมา
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสถ์ ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 โดยใช้ชื่อสถานศึกษาว่าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสระโบสถ์ และต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2551 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสถ์จนถึงปัจจุบันนี้

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสระโบสถ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
          1. จัดและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่น
          2. จัดและประสานให้มีศูนย์การเรียน หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นเครือข่ายบริหารการศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาของตนเองในลักษณะศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา วางแผนและบริการการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชนและระหว่างชุมชน
          3. สนับสนุนสิ่งต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการศึกษานอกโรงเรียนของเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดระบบการเรียนการสอนและการบริการกับกลุ่มเป้าหมาย
          4. กำกับ ดูแล นิเทศติดตาม และรายงานผลการศึกษานอกโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสถ์ มีผู้บริหารมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ประกาศจัดเป็นสถานศึกษา ดังนี้
          1. นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2546
          2. นายมาโนชญ์ แสนสุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2548
          3. นายไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ. 2548 ถึง ปี พ.ศ.2550
          4. นายสุรพล อ่ำจำปา ดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ. 2550 จนถึง ปี พ.ศ. 2551
          5. นางสาวจินตนา ไพบูลย์ ครู รักษาการในตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2551 จนถึง 30 กันยายน 2552
          6.นางบุษรา ต้องใจ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

ผอ.กศน,อำเภอสระโบสถ์

ผอ.กศน,อำเภอสระโบสถ์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

มติชนออนไลน์ - ข่าวเด่นวันนี้

คุณชอบสัตว์ชนิดใด