ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์ จัดกรรมส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2553

วิสัยทัศน์สถานศึกษา

          ประชาชนในอำเภอสระโบสถ์ได้รับโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

ผอ.กศน,อำเภอสระโบสถ์

ผอ.กศน,อำเภอสระโบสถ์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

มติชนออนไลน์ - ข่าวเด่นวันนี้

คุณชอบสัตว์ชนิดใด