ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์ จัดกรรมส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2553

พันธกิจ

พันธกิจ


1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการศึกษาในระบบ ให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. จัดและส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผอ.กศน,อำเภอสระโบสถ์

ผอ.กศน,อำเภอสระโบสถ์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

มติชนออนไลน์ - ข่าวเด่นวันนี้

คุณชอบสัตว์ชนิดใด

Amazon MP3 Clips